CHI TIẾT SỐ LIỆU THEO BỘ, NGÀNH
STT Bộ, ngành Số lượng quy định kinh doanh Chi phí tuân thủ quy định kinh doanh
Gửi vướng mắc, đề xuất