2020
2021
2022
2023
2024
2025
Chính phủ
Số
quy định
Số
VBQPPL
Số lĩnh vực/
ngành nghề
Tổng
chi phí
0
Quy định
0
Văn bản
0
Lĩnh vực
0
Tỷ đồng
Kết quả
cải cách
Tăng
0
Tăng
0
Tăng
0
Tăng
0
Kết quả cắt giảm đơn giản hóa
0
Số QĐKD đã cắt giảm, đơn giản hóa
0
Số VBQPPL đã được sửa đổi, bổ sung
Phương án cắt giảm đơn giản hóa
0
Số phương án cắt giảm, đơn giản hóa
đã được phê duyệt
0
Số VBQPPL đã được kiến nghị
sửa đổi, bổ sung
Gửi vướng mắc, đề xuất