Đơn giản hoá hồ sơ Thiết lập khu neo đậu
Tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh
Kết thúc ngày: 0
Đối tượng tham gia
Thông tin chung
Bộ chủ quản
Bộ Giao thông vận tải
Tên ngành kinh tế
Ngành nghề kinh doanh khác thuộc Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Mã VSIC
X.000.00.00
Ngành nghề kinh doanh thuộc
NNKD thuộc danh mục NNKD có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư
Nội dung cho ý kiến

Tóm tắt nội dung

Đề nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ theo hướng bỏ quy định nộp "Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền". Lý do: Hiện nay, theo quy định của pháp luật về đầu tư, việc thiết lập khu neo đậu (sử dụng mặt nước, không gắn với vùng đất) không quy định thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, do vậy, kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ này nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động đầu tư, tránh bất cập trong việc xin chủ trương đầu tư.
Tài liệu đính kèm
BC Cục năm 2022.docx
Kết quả tham vấn
Phản hồi của cơ quan chủ quản
Đang chờ cơ quan nhà nước phản hồi
Gửi vướng mắc, đề xuất