Cắt giảm số lượng hồ sơ Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh
Kết thúc ngày: 0
Đối tượng tham gia
Thông tin chung
Bộ chủ quản
Bộ Giao thông vận tải
Tên ngành kinh tế
Ngành nghề kinh doanh khác thuộc Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Mã VSIC
X.000.00.00
Ngành nghề kinh doanh thuộc
NNKD thuộc danh mục NNKD có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư
Nội dung cho ý kiến

Tóm tắt nội dung

Đề nghị giảm bớt số lượng bộ hồ sơ phải nộp khi thực hiện TTHC. Lý do: Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 thì người làm thủ tục phải lập và nộp 03 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, điều này gây tốn kém thời gian, tiền bạc cho doanh nghiệp, do đó, kiến nghị chỉ yêu cầu nộp 02 bộ hồ sơ để lưu trữ tại cơ quan thẩm định và cơ quan phê duyệt kết quả thực hiện TTHC.
Tài liệu đính kèm
BC Cục năm 2022.docx
Kết quả tham vấn
Phản hồi của cơ quan chủ quản
Đang chờ cơ quan nhà nước phản hồi
Gửi vướng mắc, đề xuất