CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
[Canon Việt Nam] Đóng góp cho DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Kinh doanh dịch vụ lo-gi-stic  
Đơn vị chủ quản: Bộ Công thương
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

1. Vấn đề 1:Điều 15. Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở- Cơ sở thực hiện việc thu thập, quản lý và lưu giữ số liệu hoạt động liên quan đến các nguồn phát thải trong phạm vi quản lý.- Số liệu hoạt động cần thu thập phục vụ kiểm kê KNK cấp cơ sở quy định tại Phụ lục II.2 của Thông tư này.Comment: Theo NĐ 06/2022/NĐ-CP; các số liệu này sẽ được cung cấp cho 1 bên, nhưng không quy định rõ cơ quan tổ chức nào nhận số liệu, hình thức DN gửi số liệu (file giấy hay online), có phản hồi sau khi nhận hay không? Sau bao lâu thì phản hồi?2. Vấn đề 2:Điều 21. Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở1. Báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở bắt đầu thực hiện cho năm 2024 theo Mẫu 06, Phụ lục II Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn.2. Hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở (Hồ sơ) gồm:- Báo cáo kiểm kê khí nhà kính của cơ sở (Báo cáo);- Thông tin tổng hợp về số liệu hoạt động liên quan đến xây dựng báo cáo kiểm kê theo quy định tại Phụ lục II.2 của Thông tư này; - Các tài liệu khác có liên quan (nếu được yêu cầu). Comment: Thông tư chưa quy định rõ các tài liệu liên quan khác khi được yêu cầu là tài liệu gì?3. Vấn đề 3:Điều 27. Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở3. Cơ sở xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK giai đoạn 2026 – 2030 gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.Comment:Làm rõ các tài liệu cần nộp để đảm bảo minh bạch và rõ ràng.

Nội dung đề xuất

1. Đề xuất 1: Gửi bằng hình thức online để giảm bớt thủ tục cho DN, hệ thống phản hồi tự động khi nhận được báo cáo của DN và đảm bảo hệ thống không bị lỗi khi nhận dữ liệu 2. Đề xuất 2: Làm rõ các tài liệu cần nộp để đảm bảo minh bạch và rõ ràng.3.- DN gửi bằng hình thức online để giảm bớt thủ tục cho DN, hệ thống phản hồi tự động khi nhận được báo cáo của DN và đảm bảo hệ thống không bị lỗi khi nhận dữ liệu - DN chỉ cần gửi báo cáo cho 1 đầu mối là Bộ công thương Sửa thành:Điều 27. Xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở3. Cơ sở xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK giai đoạn 2026 – 2030 bằng hình thức điện tử gửi Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
2. [Canon Việt Nam] Đóng góp góp ý kiến cho DT thông tư KNK.xlsx
16012
Gửi vướng mắc, đề xuất