HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Cho phép xác định giá trị tài sản hiện có của QTDND là nguồn vốn chủ sở hữu để làm cơ sở nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai
Đơn vị chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai: “Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức”. Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập và hoạt động chủ yếu ở địa bàn xã, phường nhằm khai thác nguồn vốn tại chỗ để cho vay, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của các thành viên, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn. Thời gian qua, QTDND luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước nhằm hỗ trợ kịp thời nhu cầu vốn đến thành viên và đảm bảo an toàn trong hoạt động. Thực hiện quy định của Chính phủ về Quỹ phòng, chống thiên tai, các QTDND luôn sẵn sàng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, mức đóng góp là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm thì các QTDND cũng chưa hiểu tổng giá trị tài sản hiện có là vốn chủ sở hữu hay là vốn chủ sở hữu cộng thêm nguồn vốn huy động tiền gửi của thành viên, vốn vay Ngân hàng Hợp tác xã. Về bản chất, nguồn vốn huy động tiền gửi của thành viên và nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác xã không phải là tài sản của QTDND mà là nguồn vốn mà QTDND phải thực hiện trả đủ gốc và lãi khi đến hạn. Nếu tính chung giá trị tài sản hiện có gồm vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động tiền gửi của thành viên và vốn vay Ngân hàng hợp tác xã thì quá sức so với khả năng tài chính còn nhiều khó khăn của QTDND. Một số Quỹ Phòng, chống thiên tai tại các tỉnh, thành phố khi trả lời ý kiến của các QTDND về vấn đề trên đã khẳng định căn cứ xác định giá trị tài sản hiện có của QTDND là nguồn vốn chủ sở hữu hiện có để làm cơ sở nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định.

Nội dung đề xuất

Đề xuất lên Văn phòng Chính phủ cho phép xác định giá trị tài sản hiện có của QTDND là nguồn vốn chủ sở hữu để làm cơ sở nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho QTDND thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ, phù hợp với khả năng tài chính còn nhiều hạn chế của QTDND.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất