HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Cho phép Bảo hiểm tiền gửi được cho vay hỗ trợ chi trả tiền gửi cho TCTD được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt và chưa bị tuyên bố phá sản
Đơn vị chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi :“Mục 4. TRẢ TIỀN BẢO HIỂMĐiều 22. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểmNghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.”Hiệp hội đề xuất nên có quy định cho phép Bảo hiểm tiền gửi được tham gia giai đoạn đầu theo chỉ đạo của NHNN với hình thức cho vay hỗ trợ chi trả tiền gửi cho TCTD được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt và chưa bị tuyên bố phá sản thì sẽ giúp nhiều cơ hội cho TCTD đó khắc phục khó khăn, trở lại hoạt động bình thường, khoản cho vay hỗ trợ chi trả tiền gửi sẽ được ưu tiên trả nợ đầu tiên. Việc này giúp đảm bảo an toàn cho các TCTD và bảo đảm an toàn cho cả người gửi tiền.Nếu TCTD đó bị tuyên bố phá sản thì khoản cho vay hỗ trợ chi trả tiền gửi đó sẽ được chuyển thanh khoản phí chi trả bảo hiểm tiền gửi theo quy định hiện hành.

Nội dung đề xuất

Hiệp hội trình Chính phủ và Quốc hội cho phép xem xét chỉnh sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi theo hướng: Cho phép Bảo hiểm tiền gửi được cho vay hỗ trợ chi trả tiền gửi cho TCTD được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt và chưa bị tuyên bố phá sản. Trường hợp không thể xem xét cho cả hệ thống các TCTD thì có thể nghiên cứu xem xét cho vay hỗ trợ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền cho QTDND được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Số vốn vay không nhiều nhưng có tác dụng ngăn chặn tâm lý lo ngại của người gửi tiền ở các QTDND vùng lân cận.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất