HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Bổ sung thêm Tổ chức dụng là hợp tác xã là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi như đối với mô hình hợp tác xã
Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã.Điều 24. Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.1. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã.Trong quá trình thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2030, một trong những nội dung quan trọng là phát triển nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và nắm vững nghiệp vụ, Tuy nhiên, kinh phí dành cho công tác đào tạo tại các QTDND còn rất hạn chế vì khả năng tài chính còn thấp, do vậy việc trang bị kiến thức cho Lãnh đạo và cán bộ QTDND còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong giai đoạn củng cố, chấn chỉnh và đầu tư về chuyển đổi số trong hoạt động của các QTDND.Các QTDND là một trong những mô hình HTX đóng góp rất tích cực cho phát triển sản xuất kinh tế nông nghiệp nông thôn, cải thiện đời sống nhân dân, hạn chế cho vay nặng lãi, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo nhưng chưa nằm trong đối tượng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo chính quy, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với cán bộ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp theo quy định tại Nghị định193/2013/NĐ-CP . Điều 25. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.2. Chính sách giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãViệc hỗ trợ đất đai đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.Các QTDND là HTX hoạt động rõ nét nhất trong mô hình kinh tế tập thể và có những đóng góp tích cực đến sự phát triển của các loại hình HTX khác, đồng thời góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhưng chưa nằm trong đối tượng được hưởng chính sách của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Có nhiều QTDND đã mua đất của cá nhân nhưng khi thực hiện chuyển đổi sang tên QTDND gặp rất nhiều khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, do vậy khi cần cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc khang trang để tạo lòng tin cho thành viên lại không thực hiện được.

Nội dung đề xuất

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống QTDND đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới nhất là giai đoạn chuyển đổi số, Hiệp hội trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) bổ sung thêm Tổ chức dụng là hợp tác xã là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi như đối với mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 24 Nghị định 193/2013/NĐ-CP .Hiệp hội trình Chính phủ cho phép bổ sung Tổ chức tín dụng là hợp tác xã được hưởng chính sách giao đất, cho thuê đất theo Điều 25 tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất