HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Đề xuất Quốc hội, Chính phủ cho phép tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã
Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo Luật Đầu tư công 2019 và Luật 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.Tại Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định “Phát triển Ngân hàng Hợp tác xã có đủ năng lực tài chính, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân”; tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định “Nâng cao năng lực tài chính cho Ngân hàng Hợp tác xã, trong đó có việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã từ các nguồn hợp pháp”.Theo Luật TCTD, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là “Ngân hàng của các QTDND”, tuy nhiên năng lực tài chính của Ngân hàng Hợp tác xã hiện rất hạn chế, vốn điều lệ chỉ có 3000 tỷ đồng, trong khi đó, nhiệm vụ giao cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đối với hệ thống QTDND là rất nhiều nhằm liên kết hệ thống, điều hòa vốn, đảm bảo an toàn hệ thống QTDND, cùng với các QTDND phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại vùng nông thôn, hỗ trợ các QTDND trên toàn quốc thực hiện công cuộc chuyển đổi số, trong những tháng cuối năm Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam còn phải chịu áp lực lớn về hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống QTDND nhằm đảm bảo các QTDND hoạt động an toàn. Ngoài ra, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam không chỉ triển khai Đề án cơ cấu lại hoạt động và xử lý nợ xấu tại đơn vị mình mà còn phải tham gia quá trình tái cơ cấu các QTDND yếu kém theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tránh cho các QTDND rơi vào nguy cơ mất an toàn trong hoạt động, gây hệ lụy tiêu cực đến hoạt động của cả hệ thống QTDND. Như vậy, việc nâng cao năng lực tài chính cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong đó có việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam lên 8.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trở thành “Ngân hàng của các QTDND” nhằm liên kết hệ thống, điều hòa vốn và đảm bảo an toàn hệ thống QTDND là rất cấp bách và cần thiết, phù hợp với chủ trương: tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ; tại Quyết định số: 340/QĐ-TTg ngày 12/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 689/QD-TTg ngày 08/062022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025”.Tuy nhiên việc tăng vốn Điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp còn có những vướng mắc về Luật như sau: Theo Điều 4, Điều 73 Luật các TCTD thì Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là loại hình TCTD được tổ chức theo mô hình hợp tác xã, theo Luật Hợp tác xã năm 2012 không quy định hình thức HTX là doanh nghiệp. Theo đó, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng của Luật số 39 - Đầu tư công 2019 (chỉ cấp vốn điều lệ cho các Ngân hàng chính sách) và Luật số 69/2014/QH13 - Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp mặc dù mô hình hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phù hợp với mục đích đầu tư công của 02 bộ Luật trên. Ngoài ra, việc tăng vốn điều lệ của NHHTX cũng cần được xem xét bổ sung từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia theo Quyết định số 07/2013/QD-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

Nội dung đề xuất

Hiệp hội đề xuất Quốc hội, Chính phủ cho phép tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Hợp tác xã lên 8.000 tỷ để để thực hiện 02 nhóm nội dung :1. Nâng cao năng lực tài chính để tạo điều kiện cho NHHTX mở rộng được quy mô hoạt động nhằm thực hiện tốt vai trò “Ngân hàng của các QTDND” trong việc hỗ trợ các QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả và triển khai hiệu quả chuyển đổi số, phát triển nhiều sản phẩm. tiện ích ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thành viên. 2. Mở rộng kênh hỗ trợ vốn, đa dạng hóa các sản phẩn, dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhằm phát huy được tổng hợp các nguồn lực để tăng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng, ngoài việc NHHTX triển khai tăng vốn điều lệ từ nội lực là tăng nguồn vốn góp của các QTDND, vốn dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn đầu tư phát triển của NHHTX, Hiệp hội đề xuất Quốc hội, Chính phủ cho phép tăng vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước và Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia.Trên cơ sở đó, Hiệp hội đề nghị Quốc hội và Chính phủ cho bổ sung loại hình Ngân hàng Hợp tác xã vào đối tượng được áp dụng của 02 Luật là :- Bổ sung Ngân hàng Hợp tác xã vào đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công 2019- Bổ sung Ngân hàng Hợp tác xã vào đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Luật 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.Đồng thời cho phép tăng vốn điều lệ cho NHHTX từ nguồn Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia Quyết định số 07/2013/QD-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất