HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Ngân hàng Hợp tác xã và các QTDND
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Tại Mục 4, Khoản 7, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.7.4. Áp dụng thuế suất 20% đối với thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô được áp dụng thuế suất 17%.Theo Điều 73 Luật các TCTD: “Tổ chức tín dụng là hợp tác xã (gồm Ngân hàng Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân) là loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn. Tuy nhiên năng lực tài chính và dịch vụ của Ngân hàng Hợp tác xã và các QTDND còn rất hạn chế, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 trong những năm vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã và các QTDND.Do vậy, rất cần được Nhà nước có chính sách hỗ trợ giảm thấp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Ngân hàng hợp tác xã và các QTDND và có sự hỗ trợ nâng cao năng lực tài chính để thực hiện tốt vai trò phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội và hướng tới tăng cường cơ sở vật chất, thay đổi thế chế phù hợp và nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện công cuộc chuyển đối số.

Nội dung đề xuất

Hiệp hội đề xuất Nhà nước xem xét giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Ngân hàng Hợp tác xã và các QTDND xuống mức 50% so với mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay. Số tiền thuế thu nhập giảm đi này được hạch toán bổ sung vốn điều lệ hoặc quỹ không chia nhằm nâng cao năng lực tài chính và đầu tư phát triển công nghệ Ngân hàng hiện đại đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số nhằm tăng thêm dịch vụ tiện ích ngân hàng đáo ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất