HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Sửa đổi mức đóng góp bắt buộc Quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm đối với các QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã
Đơn vị chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kết thúc ngày 05/01/2024
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Tại Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.Điều 12. Nguồn tài chính.1. Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.Quy định này đối với các QTDND là chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của các tổ chức tín dụng nói chung và QTDND nói riêng: Tổng tài sản của QTDND trên bảng cân đối tài sản không phải là giá trị tài sản thuộc sở hữu của QTDND như đối với doanh nghiệp thông thường: Trong tổng giá trị tài sản đó, chỉ có phần vốn chủ sở hữu mới là tài sản thực sự của QTDND chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng tài sản trên bảng cân đối, còn lại là vốn huy động tiền gửi từ thành viên, khách hàng trên địa bàn hoạt động của QTDND và vay từ NHHTX. Nếu tính mức đóng góp bắt buộc là 0,02% trên tổng giá trị tài sản thì rất lớn so với khả năng tài chính của QTDND, do vậy sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của QTDND.

Nội dung đề xuất

Hiệp hội đề xuất Chính phủ cho sửa đổi mức đóng góp bắt buộc Quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm đối với các QTDND và Ngân hàng Hợp tác xã là 0,02% trên vốn chủ sở hữu cho phù hợp với mô hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất