CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
[CANON VIỆT NAM] ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ
Đơn vị chủ quản: Bộ Công an
Kết thúc ngày 29/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Điểm c, khoản 1; Điều 53 quy định về Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và ĐIều 54 về Quỹ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ- Hiện nay, hoạt động PCCC và CNCH đã được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo điều 1 khoản 55 Đề cương này:"" Nhà nước bảo đảm ngân sách cần thiết hàng năm để đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.""- Các doanh nghiệp đang chi rất nhiều khoản cho hoạt động PCCC tại doanh nghiệp như trang bị hệ thống, thiết bị PCCC, đào tạo, huấn luyên và diễn tập PCCC cho người lao động thường xuyên để đảm bảo sự an toàn cho DN, cho người lao động và tuân thủ chặt chẽ các quy định về PCCC. Do đó, việc DN phải đóng thêm quỹ an toàn PCCC là không hợp lý.- Thực tế về tình hình sử dụng các quỹ như Quỹ phòng chống thiên tai, quỹ bảo vệ môi trường, quỹ Công đoàn...kết dư rất nhiều, và các khoản quỹ cũng còn chi nhiều cho bộ máy quản lý, do đó, quỹ chưa phát huy được hiệu quả theo đúng mục tiêu ban đầu của quỹ.Ví dụ: + Quỹ Phòng chống thiên tai: Mặc dù cơ quan ban ngành đã có biện pháp khắc phục, tuy nhiên, hàng năm, lũ lụt vẫn xảy ra, tình trạng đê điều sụt lún vẫn xảy ra khắp các nơi. + Quỹ Bảo vệ môi trường được thu nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí, rác thải ở các thành phố lớn vẫn đang và diễn ra hàng ngày nhưng chưa có giải pháp khắc phục, trong khi đó, doanh nghiệp và người dân vẫn phải đóng quỹ.Vì vậy, việc lập thêm quỹ sẽ không thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và còn tạo thành tiền lệ không tốt vì quỹ này được thành lập thì sẽ có thêm nhiều quỹ cũng được thành lập theo gây nên gánh nặng không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cả người dân và gây lãng phí cho xã hội.

Nội dung đề xuất

Không thành lập quỹ PCCC và CNCH và bỏ quy định tại Điểm c, khoản 1; Điều 53 quy định về Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và ĐIều 54 về Quỹ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Gửi vướng mắc, đề xuất