CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM
0 Đồng thuận
0 Bình luận
[Canon Việt Nam] Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt VPHC về quyền tác giả, quyền liên quan
Đơn vị chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết thúc ngày 13/10/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

1. Hành vi vi phạm của tổ chức cũng do cá nhân thực hiện nên không thể quy hành vi vi phạm của cá nhân là hành vi vi phạm của tổ chức. Một tổ chức cũng không thể nào quản lý hết được từng cá nhân, nếu cá nhân cố tình vi phạm thì hành vi vi phạm là do cá nhân chứ không phải do tổ chức.2. Các chức danh quy định tại Điều 62 như chủ tịch UBND các cấp, thanh tra, Công an nhân dân đều có thẩm quyền xử phạt VPHC đối với tất cả hoặc một số các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của NĐ này. Điều này là bất hợp lý vì khi quy định như vậy thì bất kỳ cơ quan nào cũng có thể đến kiểm tra và xử phạt bất cứ lúc nào, như vậy sẽ không phù hợp với nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt VPHC quy định trong luật xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung đề xuất

1. Xóa bỏ nội dung "Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân" tại khoản 1, Điều 5 của Dự thảo2. Bỏ quy định về phân quyền xử phạt VPHC. Thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định tại Luật xử phạm VPHC và luật Thanh tra tại điều 62 của Dự thảo

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
(Canon Việt Nam) Kiến nghị Dự thảo NĐ xử phạt hành chính quyền tác giả.xlsx
13878
Gửi vướng mắc, đề xuất