Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - JCCI
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Xin hướng dẫn thực hiện quy định Đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải cho Pin dùng 1 lần theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
Xử lý chất thải nguy hại   Lĩnh vực Tài chính khác  
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kết thúc ngày 11/08/2022
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Mục số 2, số 3 liên quan đến Vướng mắc, đề xuất của Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nào, và quy định liên quan đến vướng mắc, đề xuất, mặc dù làm lại nhưng rất khó chọn, Nếu chọn mục " các biện pháp về xử lý chất thải theo quy định bảo vệ môi trường thì phần số 1 sẽ nhảy ra thêm bộ nông nghiệp , và khi có bộ nông nghiệp thì mục số 2 sẽ nhảy ra thêm về sinh hóa phẩm, hay bảo vệ động vật gì đó, không đúng, nên đành chọn quy định liên quan đến Bộ tài chính thì hợp lý hơn, mặc dù hiện tại JCCI chỉ mới có ý định gửi Bộ TNMTNội dung chính như sau :1.Về việc công khai thông tin triển khai Hoạt động xử lý chất thải cho Pin dùng 1 lần2.Phạm vi áp dụng Quy định đóng góp tài chính cho việc Xử lý chất thải theo quy định tại điều 83 và phụ lục XXIII của Nghị định số 08/2022/NDD-CP3. Lộ trình triển khai việc Đóng góp tài chính cho Hoạt động xử lý chất thải đối với Pin dùng 1 lần các loại

Nội dung đề xuất

1.Mong Bộ TN MT duy trì công khai thông tin triển khai Hoạt động xử lý chất thải về báo cáo kết quả đóng góp tài chính, báo cáo về cách sử dụng quỹ và kết quả xử lý chất thải định kỳ, chi tiết về tiêu chuẩn xử lý chất thải2.Mong muốn và đề xuất bộ TNMT cần thiết phải có văn bản hướng dẫn,làm rõ phạm vi áp dụng đối với nhóm sản phẩm là pin sử dụng 1 lần được quy định tại dòng 2, cột 2, phụ lục XXIII của Nghị định 08/2022/ND-CP3.Mong có hướng dẫn cụ thể về thời điểm và lộ trình triển khai để áp dụng đóng góp tài chính để xử lý chất thải đối với Pin dùng 1 lần. Đề xuất áp dụng từ 1/1/2024

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi
Tài liệu đính kèm
20220714_VN Panasonic to MONRE.pdf
3008505