Nguyễn Diệu Anh
0 Đồng thuận
0 Bình luận
Cấp gcnđkđt
Đầu tư tại Việt Nam  
Đơn vị chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kết thúc ngày 03/03/2023
Quy định liên quan
Nội dung vướng mắc

Bị yêu cầu các tài liệu không quy định trong Luật, Nghị định do DPI viện dẫn điều 216 Luật Doanh nghiệp

Nội dung đề xuất

Quy định rõ ràng hơn phạm vi và cách giải thích điều 216 Luật Doanh Nghiệp

Văn bản QPPL đươc yêu cầu bãi bỏ sửa đổi